• 1. Saptamana I

Duminica: Facerea 1-3
Luni: Iosua Navi 1-5
Marti: Psalmi 1-2-
Miercuri: Iov 1-6
Joi: Isaia 1-6
Vineri: Matei 1-2
Sambata: Romani 1-2

 • 2. Saptamana II

Duminica: Facerea 4-7
Luni: Iosua Navi 6-10
Marti: Psalmi 3-5
Miercuri: Iov 7-12
Joi: Isaia 7-11
Vineri: Matei 3-4
Sambata: Romani 3-4

 • 3. Saptamana III

Duminica: Facerea 8-11
Luni: Iosua Navi 11-15
Marti: Psalmi 6-8
Miercuri: Iov 13-18
Joi: Isaia 12-17
Vineri: Matei 5-7
Sambata: Romani 5-6

 • 4. Saptamana IV 

Duminica: Facerea 12-15
Luni: Iosua Navi 16-20
Marti: Psalmi 9-11
Miercuri: Iov 19-24
Joi: Isaia 18-22
Vineri: Matei 8-10
Sambata: Romani 7-8

 • 5. Saptamana V 

Duminica: Facerea 16-19
Luni: Iosua Navi 21-24
Marti: Psalmi 12-14
Miercuri: Iov 25-30
Joi: Isaia 23-28
Vineri: Matei 11-13
Sambata: Romani 9-10

 • 6. Saptamana VI 

Duminica: Facerea 20-23
Luni: Judecatori 1-6
Marti: Psalmi 15-17
Miercuri: Iov 31-36
Joi: Isaia 29-33
Vineri: Matei 14-16
Sambata: Romani 11-12

 • 7. Saptamana VII

Duminica: Facerea 24-27
Luni: Judecatori 7-11
Marti: Psalmi 18-20
Miercuri: Iov 37-42
Joi: Isaia 34-39
Vineri: Matei 17-19
Sambata: Romani 13-14

 • 8. Saptamana VIII

Duminica: Facerea 28-31
Luni: Judecatori 12-16
Marti: Psalmi 21-23
Miercuri: Istoria Susanei; Bel şi Balaurul
Joi: Isaia 40-44
Vineri: Matei 20-22
Sambata: Romani 15-16

 • 9. Saptamana IX 

Duminica: Facerea 32-35
Luni: Judecatori 17-21
Marti: Psalmi 24-26
Miercuri: I Macabei 1-4
Joi: Isaia 45-50
Vineri: Matei 23-25
Sambata: 1 Corinteni 1-2

 • 10. Saptamana X 

Duminica: Facerea 36-39
Luni: Rut
Marti: Psalmi 27-29
Miercuri: I Macabei 5-8
Joi: Isaia 51-55
Vineri: Matei 26-28
Sambata: 1 Corinteni 3-4

 • 11. Saptamana XI 

Duminica: Facerea 40-43
Luni: 1 Regi 1-5
Marti: Psalmi 30-32
Miercuri: I Macabei 9-12
Joi: Isaia 56-61
Vineri: Marcu 1-2
Sambata: 1 Corinteni 5-6

 • 12. Saptamana XII

Duminica: Facerea 44-47
Luni: 1 Regi 6-10
Marti: Psalmi 33-35
Miercuri: I Macabei 13-16
Joi: Isaia 62-66
Vineri: Marcu 3-4
Sambata: 1 Corinteni 7-8

 • 13. Saptamana XII 

Duminica: Facerea 48-50
Luni: 1 Regi 11-15
Marti: Psalmi 36-38
Miercuri: II Macabei 1-5
Joi: Ieremia 1-6
Vineri: Marcu 5-6
Sambata: 1 Corinteni 9-10

 • 14. Saptamana XIII 

Duminica: Ex 1-4
Luni: 1 Regi 16-20
Marti: Psalmi 39-41
Miercuri: II Macabei 6-10
Joi: Ieremia 7-11
Vineri: Marcu 7-8
Sambata: 1 Corinteni 11-12

 • 15. Saptamana XIV

Duminica: Ex 5-8
Luni: 1 Regi 21-25
Marti: Psalmi 42-44
Miercuri: II Macabei 11-15
Joi: Ieremia 12-16
Vineri: Marcu 9-10
Sambata: 1 Corinteni 13-14

 • 16. Saptamana XV

Duminica: Ex 9-12
Luni: 1 Regi 26-31
Marti: Psalmi 45-47
Miercuri: III Macabei
Joi: Ieremia 17-21
Vineri: Marcu 11-12
Sambata: 1 Corinteni 15-16

 • 17. Saptamana XVI

Duminica: Ex 13-16
Luni: 2 Regi 1-4
Marti: Psalmi 48-50
Miercuri: Tobit 1-6
Joi: Ieremia 22-26
Vineri:Marcu 13-14
Sambata: 2 Corinteni 1-3

 • 18. Saptamana XVIII

Duminica: Ex 17-20
Luni: 2 Regi 5-9
Marti: Psalmi 51-53
Miercuri: Tobit 7-14
Joi: Ieremia 27-31
Vineri: Marcu 15-16
Sambata: 2 Corinteni 4-5

 • 19. Saptamana XIX 

Duminica: Ex 21-24
Luni: 2 Regi 10-14
Marti: Psalmi 54-56
Miercuri: Manase
Joi: Ieremia 32-36
Vineri: Luca 1-2
Sambata: 2 Corinteni 6-8

 • 20. Saptamana XX

Duminica: Ex 25-28
Luni: 2 Regi 15-19
Marti: Psalmi 57-59
Miercuri: Iudita 1-3
Joi: Ieremia 37-41
Vineri: Luca 3-4
Sambata: 2 Corinteni 9-10

 • 21. Saptamana XXI 

Duminica: Ex 29-32
Luni: 2 Regi 20-24
Marti: Psalmi 60-62
Miercuri: Iudita 4-6
Joi: Ieremia 42-46
Vineri:Luca 5-6
Sambata: 2 Corinteni 11-13

 • 22. Saptamana XXII 

Duminica: Ex 33-36
Luni: 3 Regi 1-4
Marti: Psalmi 63-65
Miercuri:Iudita 7-9 Proverbe 1
Joi: Ieremia 47-52
Vineri: Luca 7-8
Sambata: Galateni 1-3

 • 23. Saptamana XXIII 

Duminica: Ex 37-40
Luni: 3 Regi 5-9
Marti: Psalmi 66-68
Miercuri:Iudita 10-12 Proverbe 2-3
Joi: Plangeri
Vineri: Luca 9-10
Sambata: Galateni 4-6

 • 24. Saptamana XXIV 

Duminica: Leviticul 1-3
Luni: 3 Regi 10-13
Marti: Psalmi 69-71
Miercuri: Iudita 13-16 Proverbe 4
Joi: Iezechiel 1-6
Vineri:Luca 11- 12
Sambata: Efeseni 1-3

 • 25. Saptamana XXV 

Duminica: Leviticul 4-6
Luni: 3 Regi 14-18
Marti: Psalmi 72-74
Miercuri:Baruh 1-2 Proverbe 5-6
Joi: Iezechiel 7-12
Vineri: Luca 13-14
Efeseni 4-6

 • 26. Saptamana XXVI 

Duminica: Leviticul 7-9
Luni: 3 Regi 19-22
Marti: Psalmi 75-77
Miercuri:Baruh 3-5 Proverbe 7
Joi: Iezechiel 13-18
Vineri: Luca 15-16
Sambata: Filipeni 1-2

 • 27. Saptamana XXVII 

Duminica: Leviticul 10-12
Luni: 4 Regi  1-5
Marti: Psalmi 78-80
Miercuri: Epistola lui Ieremia, Proverbe 8-9
Joi: Iezechiel 19-24
Vineri: Luca 17-18
Sambata: Filipeni 3-4

 • 28. Saptamana XXVIII 

Duminica: Leviticul 13-15
Luni: 4 Regi  6-10
Marti: Psalmi 81-83
Miercuri: Cântarea celor trei tineri, Proverbe 10
Joi: Iezechiel 25-30
Vineri:Luca 19-20
Sambata: Coloseni 1-2

 • 29. Saptamana XXIX 

Duminica: Leviticul 16-18
Luni: 4 Regi  11-15
Marti: Psalmi 84-86
Miercuri: 3Ezdra 1-3 Proverbe 11-12
Joi: Iezechiel 31-36
Vineri: Luca 21-22
Coloseni 3-4

 • 30. Saptamana XXX 

Duminica: Leviticul 19-21
Luni: 4 Regi  16-20
Marti: Psalmi 87-89
Miercuri:  3Ezdra 4-6 Proverbe 13
Joi: Iezechiel 37-42
Vineri: Luca 23-24
Sambata: 1 Tesaloniceni 1-3

 • 31. Saptamana XXXI 

Duminica: Leviticul 22-24
Luni: 4 Regi  21-25
Marti: Psalmi 90-92
Miercuri: 3 Ezdra 7-9 Proverbe 14-15
Joi: Iezechiel 43-48
Vineri: Ioan 1-2
Sambata: 1 Tesaloniceni 4-5

 • 32. Saptamana XXXII 

Duminica: Leviticul 25-27
Luni: 1 Paralipomena 1-4
Marti: Psalmi 93-95
Miercuri:  Solomon 1-4 Proverbe 16
Joi: Daniel 1-6
Vineri: Ioan 3-4
Sambata: 2 Tesaloniceni 4-5

 • 33. Saptamana XXXIII 

Duminica: Numerii 1-3
Luni: 1 Paralipomena 5-9
Marti: Psalmi 96-98
Miercuri:  Solomon 5-8 Proverbe 17-18
Joi: Daniel 7-12
Vineri: Ioan 5-6
Sambata: 1 Timotei 1-3

 • 34. Saptamana XXXIV 

Duminica: Numerii 4-6
Luni: 1 Paralipomena10-14
Marti: Solomon 9-12 Psalmi 99-101
Miercuri: Proverbe 19
Joi: Osea 1-7
Vineri: Ioan 7-9
Sambata: 1 Timotei 4-6

 • 35. Saptamana XXXV 

Duminica: Numerii 7-9
Luni: 1 Paralipomena 15-19
Marti:  Solomon 13-16 Psalmi 102-104
Miercuri: Proverbe 20-21
Joi: Osea 8-14
Vineri: Ioan 10-12
Sambata: 2 Timotei 1-2

 • 36. Saptamana XXXVI

Duminica: Numerii 10-12
Luni: 1 Paralipomena 20-24
Marti: Psalmi 105-107
Miercuri: Solomon 17-19 Proverbe 22
Joi: Ioil
Vineri: Ioan 13-15
Sambata: 2 Timotei 3-4

 • 37. Saptamana XXXVII 

Duminica: Numerii 13-15
Luni: 1 Paralipomena 25-29
Marti: Psalmi 108-110
Miercuri: Ecclesiastul 1-3 Proverbe 23-24
Joi: Amos 1-4
Vineri: Ioan 16-18
Sambata: Tit

 • 38. Saptamana XXXVIII

Duminica: Numerii 16-18
Luni: 2 Paralipomena 1-5
Marti: Psalmi 111-113
Miercuri: Ecclesiastul 4-6 Proverbe 25
Joi: Amos 5-9
Vineri: Ioan 19-21
Sambata: Filimon

 • 39. Saptamana XXXIX 

Duminica: Numerii 19-21
Luni: 2 Paralipomena 6-10
Marti: Psalmi 114-116
Miercuri: Ecclesiastul 7-9 Proverbe 26-27
Joi: Avdie
Vineri: Faptele Apostolilor 1-2
Sambata: Evrei 1-4

 • 40. Saptamana XXXX

Duminica: Numerii 22-24
Luni: 2 Paralipomena11-15
Marti: Psalmi 117-118
Miercuri:Ecclesiastul 10-12 Proverbe 28
Joi: Iona
Vineri: Faptele Apostolilor 3-4
Sambata: Evrei 5-7

 • 41. Saptamana XXXXI 

Duminica: Numerii 25-27
Luni: 2 Paralipomena16-20
Marti: Psalmi 119
Miercuri: Proverbe 29-30
Joi: Miheia
Vineri: Faptele Apostolilor 5-6
Sambata: Evrei 8-10

 • 42. Saptamana XXXXII 

Duminica: Numerii 28-30
Luni: 2 Paralipomena21-24
Marti: Psalmi 120-121
Miercuri: Proverbe 31
Joi: Naum
Vineri: Faptele Apostolilor 7-8
Sambata: Evrei 11-13

 • 43. Saptamana XXXXIII 

Duminica: Numerii 31-33
Luni: 2 Paralipomena25-28
Marti: Psalmi 122-124
Miercuri: Fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) 1-5
Joi: Avacum
Vineri: Faptele Apostolilor 9-10
Sambata: Iacov 1-3

 • 44. Saptamana XXXXIV 

Duminica: Numerii 34-36
Luni: 2 Paralipomena 29-32
Marti: Psalmi 125-127
Miercuri: Fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) 6-10
Joi: Sofonie
Vineri:Faptele Apostolilor 11-12
Sambata: Iacov 4-5

 • 45. Saptamana XXXXV 

Duminica: Deuteronomul 1-3
Luni: 2 Paralipomena33-36
Marti: Psalmi 128-130
Miercuri: Fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) 11-15
Joi: Agheu
Vineri:Faptele Apostolilor 13-14
Sambata: 1 Petru

 • 46. Saptamana XXXXVI 

Duminica: Deuteronomul 4-6
Luni: 1 Ezdra 1-5
Marti: Psalmi 131-133
Miercuri: Fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) 16-20
Joi: Zaharia 1-7
Vineri:Faptele Apostolilor 15-16
Sambata: 2 Petru

 • 47. Saptamana XXXXVII 

Duminica: Deuteronomul 7-9
Luni: 1 Ezdra 6-10
Marti: Psalmi 134-136
Miercuri: Fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)21-25
Joi: Zaharia 8-14
Vineri:Faptele Apostolilor 17-18
Sambata: 1 Ioan 1-2

 • 48. Saptamana XXXXVIII 

Duminica: Deuteronomul 10-12
Luni: Neemia 1-4
Marti: Psalmi 137-139
Miercuri: Fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) 26-30
Joi: Maleahi
Vineri: Faptele Apostolilor 19-20
Sambata: 1 Ioan 3-4

 • 49. Saptamana XXXXIX 

Duminica: Deuteronomul 13-15
Luni: Neemia 5-9
Marti: Psalmi 140-142
Miercuri: Fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) 31-35 Cântarea Cântărilor 1-2
Joi: Apocalipsa 1-6
Vineri: Faptele Apostolilor 21-22
Sambata: 1 Ioan 5

 • 50. Saptamana L

Duminica: Deuteronomul 16-18
Luni: Neemia 10-13
Marti: Psalmi 143-145
Miercuri: Fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) 36-40 Cântarea Cântărilor 3-4
Joi: Apocalipsa 7-11
Vineri: Faptele Apostolilor 23-24
Sambata: 2 Ioan

 • 51. Saptamana LI 

Duminica: Deuteronomul 19-21
Luni: Estera 1-5
Marti: Psalmi 146-148
Miercuri:Fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) 41-45 Cântarea Cântărilor 5-6
Joi: Apocalipsa 12-17
Vineri: Faptele Apostolilor 25-26
Sambata: 3 Ioan

 • 52. Saptamana LII 

Duminica: Deuteronomul 22-24
Luni: Estera 6-10
Marti: Psalmi 149-150-151
Miercuri: Fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) 46-51 Cântarea Cântărilor 7-8
Joi: Apocalipsa 18-22
Vineri:Faptele Apostolilor 27-28
Sambata: Iuda

sursa

Facebook Comments